//
Skrýt nabídku

Sdělení a postupy pro výkon práv subjektů údajů

V souladu s článkem 12 obecného nařízení je ústav jako správce, který zpracovává osobní údaje nebo jejich zvláštní kategorie, povinen fyzickým osobám, které mu tyto údaje poskytují ke zpracování nebo osobám, o kterých mu tyto údaje byly poskytnuty z jiných zdrojů, včetně veřejně dostupných (subjektům údajů), poskytnout veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 a veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení.

Články 13 a 14 popisují údaje, které je ústav povinen poskytnout subjektu údajů:

  • čl. 13 (Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů)
  • čl. 14 (Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů)

Články 15 až 22 popisují práva subjektu údajů, která lze vůči správci uplatnit:

  • čl. 15 (Přístup k osobním údajům)
  • čl. 16 (Právo na opravu)
  • čl. 17 (Právo na výmaz („právo být zapomenut“))
  • čl. 18 (Právo na omezení zpracování)
  • čl. 19 (Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování)
  • čl. 20 (Právo na přenositelnost údajů)
  • čl. 21 (Právo vznést námitku)
  • čl. 22 (Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká)

Článek 34 ukládá správci povinnost oznamovat subjektu údajů případy porušení zabezpečení osobních údajů.

Přehled informací uvedených v článcích 15 až 23 v původním znění obecného nařízení je uveden v tomto informačním dokumentu (0,27 MB, Adobe Acrobat dokument).

Přesné citace odkazů citovaných v následujících pasážích lze nalézt přímo v textu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace uvedené v článcích 13 a 14 a veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení poskytujeme písemně nebo jinými prostředky, ve vhodných případech v elektronické formě. Pokud si to subjekt údajů vyžádá, může ústav za předpokladu, že je identita subjektu údajů prokázána jinými způsoby, informace poskytnout ústně.

Ústav musí usnadnit výkon práv subjektu údajů podle článků 15 až 22.

Může nastat případ, že účely, pro něž ústav zpracovává osobní údaje, nevyžadují nebo vyžadovaly a již nevyžadují, aby byl subjektu údajů identifikován. Pokud je ústav schopen doložit skutečnost, že není schopen identifikovat subjekt údajů, informuje o této skutečnosti subjekt údajů, pokud je to možné. V takovém případě nemůže subjekt údajů uplatnit svá práva podle článků 15 až 20, s výjimkou případů, kdy subjekt údajů za účelem výkonu svých práv podle těchto článků poskytne dodatečné informace umožňující jeho identifikaci. V takovém případě ústav neodmítne vyhovět žádosti subjektu údajů za účelem výkonu jeho práv podle článků 15 až 22, ledaže ústav doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů.

Informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 ústav poskytuje a činí bezplatně. Jsou-li však žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ústav buď:

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo

b) odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti je povinen doložit ústav.

Pokud má ústav důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Ústav má povinnost poskytnout subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu může ústav v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení je ústav povinen informovat subjekt údajů do jednoho měsíce od obdržení žádosti a uvést důvody pro tento odklad.

Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytne ústav informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud však subjekt údajů nepožádá o jiný způsob poskytnutí informací.

Pokud ústav nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, je povinen bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti informovat subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.