//
Skrýt nabídku

Kontaktní centrum proti korupci

Korupcí se rozumí zneužití svěřených pravomocí za účelem nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu, resp. zneužití postavení spojené s porušením nebo překročením pravomocí při rozhodování. Jde o příslib poskytnutí nebo poskytnutí neoprávněné výhody v něčí prospěch za určitou formu odměny. Taková odměna může mít podobu např. finanční (přijímání úplatků majetkových i nemajetkových, podplácení), preferenčního poskytnutí výhodných informací, protěžování známých (klientelismus), zvýhodňování příbuzných (nepotismus).

Korupcí tedy rozumíme přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně.

Interní protikorupční program VÚV TGM, v. v. i. (IPP VÚV TGM, v. v. i.), vychází z aktuální Vládní koncepce boje s korupcí na dané období a je zpracován v souladu s aktuálním Akčním plánem boje s korupcí na daný rok.

Rovněž je zpracován v souladu s Resortním interním protikorupčním programem Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP), resp. s Rámcovým resortním interním protikorupčním programem (RRIPP), který stanovuje minimální rámec resortních interních protikorupčních programů (RIPP).

Vládní dokumenty týkající se boje s korupcí jsou uvedeny na internetových stránkách oddělení boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti korupce.cz.

Resortní dokumenty týkající se boje s korupcí v resortu Ministerstva životního prostředí České republiky jsou uvedeny na internetových stránkách kontaktního centra proti korupci.