//
Skrýt nabídku

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém slouží k oznamování protiprávního jednání.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (směrnice o ochraně oznamovatelů) vymezuje oblasti, do nichž musí oznamované protiprávní jednání spadat. Těmito oblastmi jsou:

  • zadávání veřejných zakázek,
  • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
  • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
  • bezpečnost dopravy,
  • ochrana životního prostředí,
  • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
  • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
  • veřejné zdraví,
  • ochrana spotřebitele a
  • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Dále jde o porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob).

Podrobnosti k oznamování protiprávního jednání jsou uvedeny na internetových stránkách externího oznamovacího systému (EOS) pro oznamovatele protiprávního jednání Ministerstva spravedlnosti oznamovatel.justice.cz.