//
Skrýt nabídku

Vodní ekosystémy a ochrana biodiverzity

 • Výzkum antropogenních vlivů a jejich působení na vodní ekosystémy, biologické složky a stav vod,
 • vývoj monitorovacích postupů pro identifikaci působení antropogenních vlivů na vodní ekosystémy a biodiverzitu,
 • vývoj metodických postupů pro hodnocení stavu biologických složek vodních ekosystémů a chráněných území vázaných na vodu,
 • studium funkce dřevní hmoty v říčních ekosystémech a její využitelnosti pro revitalizace a přírodě blízké úpravy vodních toků,
 • návrhy a vyhodnocení monitoringu různých typů vodních ekosystémů a jejich biologických složek,
 • výzkum nepůvodních a invazních druhů ve vodních ekosystémech (detekce, transportní vektory, šíření, ekologické a ekonomické důsledky invazí, managementová a eradikační opatření),
 • mapování výskytu evropsky významných druhů vodních živočichů a rostlin (Natura 2000) a zpracování návrhů pro ochranu jejich biotopů,
 • studium migračního chování a stanovení migrační úspěšnosti/potenciálu ryb,
 • výzkum environmentálních rizik spojených s provozem vodních elektráren,
 • vývoj automatických monitorovacích systémů migrací ryb a dalších vodních živočichů,
 • návrhy a vyhodnocování managementových opatření a plánů péče pro zvláště chráněná území (ZCHÚ) včetně evropsky významných lokalit (EVL) vázaných na vodu,
 • návrhy a vyhodnocování záchranných programů ohrožených druhů vázaných na vodu.