//
Skrýt nabídku

Zpracování znaleckých posudků a expertiz

Hodinová sazba specialisty za vypracování odborného nebo znaleckého posudku je 1 200 Kč bez DPH.

  • Zpracování expertního posouzení návrhů projektových záměrů na stav dotčených útvarů povrchových a podzemních vod z hlediska splnění požadavků čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (rámcová směrnice o vodě),
  • revize vodních děl ohlášených podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (domovních čistíren odpadních vod),
  • zpracování progresivních postupů při navrhování a provozu kořenových čistíren,
  • zpracování expertiz a odborných posudků osobou odborně způsobilou v hydrologii nebo hydraulice,
  • posudková činnost v oblasti hydrodynamického modelování,
  • zpracování posudků vodních zdrojů a jejich ochrany, včetně posudků znaleckých,
  • zpracování posudků vsakování srážkových vod a vyčištěných odpadních vod do horninového prostředí (včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ve věci vypouštění (infiltrace, vsakování) odpadních nebo srážkových vod do horninového prostředí, resp. do vod podzemních),
  • zpracování posudků v oblasti aplikované hydrogeologie, včetně posudků znaleckých (hydrogeologické posudky, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ve věci odběrů a vypouštění do povrchových a podzemních vod),
  • zpracování posudků v oblasti ekologických zátěží, včetně posudků znaleckých (průzkumy a monitoring kontaminace nebo znečištění),
  • služby držitele Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a geologické práce – sanace vydaného MŽP.