//
Skrýt nabídku

Konzultační služby a poradenství

  • Poradenství a konzultační činnost v oblastech aplikované hydrologie, aplikované hydrauliky a aplikované hydrogeologie,
  • poradenství v oblasti revitalizací říční sítě a přírodě blízkých úprav vodních toků,
  • poradenství v oblastech základního chemického rozboru, speciální anorganické analýzy, speciální organické analýzy, hydrobiologických analýz a stanovení, mikrobiologického rozboru, ekotoxikologických analýz a stanovení a radiologického rozboru,
  • poradenství a konzultační činnost v oblasti sledování a hodnocení biologických složek vodních ekosystémů a jejich ovlivnění antropogenními vlivy,
  • poradenství a konzultační činnost při návrhu a realizaci monitoringu vod a na vodu vázaných chráněných území,
  • poradenství a konzultační činnost v oblasti hodnocení eutrofizace vod a separace zdrojů fosforu v povodí,
  • poradenství a konzultační činnost v oblasti technologií úpravy vod a čištění odpadních vod (posouzení kapacity čistírny odpadních vod, řešení problémů při dosahování emisních limitů apod.),
  • poradenství a konzultační činnost (případně i vyhotovení) v oblasti zpracování Identifikačních listů pro nebezpečné odpady, Evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady,
  • poradenství a konzultační činnost v oblastech vedení průběžné evidence odpadů, ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, zpracování a vyhodnocení Plánů odpadového hospodářství.