//
Skrýt nabídku

Vybrané projekty

Logo OP Praha – pól růstu ČROperační program Praha – pól růstu ČR

Výzva č. 7 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe

 

Voda pro Prahu, aktivita Využití umělých a přírodních struktur pro revitalizace a zvýšení biologické a morfologické pestrosti pražských potoků (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000118)

Výzva č. 24 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe

 

Čistá voda – zdravé město: Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000378)

Odpady a předcházení jejich vzniku – praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000379)

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000380)

Rekreační potenciál vody v Praze – stav a výhledy (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000382)


Interreg CENTRAL EUROPE

Integrated Heavy Rain Risk Management (RAINMAN) (0,35 MB, Adobe Acrobat dokument)

Logo Interreg CENTRAL EUROPE Logo Interreg CENTRAL EUROPE RAINMAN


Interreg V A

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

 

Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání (ResiBil) (100267011)

Logo Interreg V A 2014–2020 Logo Evropský fond pro regionální rozvoj


Interreg V–A

Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020

 

DYJE 2020 – THAYA 2020 (0,38 MB, Adobe Acrobat dokument) (ATCZ7)

Podrobné informace jsou uvedeny na samostatných internetových stránkách projektu.

Logo Interreg Rakousko-Česká republika

 

Vlivy změny klimatu na povodí řeky Dyje (Cli OP Thaya) (0,64 MB, Adobe Acrobat dokument) (ATCZ236)

Podrobné informace jsou uvedeny na samostatných internetových stránkách projektu.

Logo Interreg Rakousko-Česká republikaLogo Cli OP Thaya


Logo EHP fondyEHP a Norské fondy (Granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska)

EHP fondy 2009–2014

 

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků (EHP-CZ02-OV-1-007-2014)

Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW (EHP-CZ02-OV-1-018-2014)

Monitoring chemismu a biomonitoring Horní Malše se zaměřením na nároky perlorodky říční (MGSII-44)

Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě v ČR (EHP-CZ02-OV-1-016-2015), on-line sledování migrace ryb (http://www.riverwatcher.is)

Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků, aktivita Hydrogeologická studie poměrů vybraných lučních rašelinišť na Jihlavsku (EHP-CZ02-OV-1-043-2015)