Skrýt nabídku

Řešené projekty

 
Název projektuReferenční rokHlavní řešitelStránky projektu
Administrace úkolu 2018Ing. Adam Vizinahttp://www.suchovkrajine.cz
Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy2018Ing. Anna Hrabánkováhttps://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/polrustu2adaptacniopatreni/default.asp?
Analýza odpadů hydrologických extrémů a zhodnocení adaptačních opatření2018Ing. Pavel Balvín
Cíl 3 - přeshraniční spolupráce Sasko - ČR RESIBIL2018Doc.RNDr. Zbyněk Hrkal CSc.
Eroze a DPZ: Monitoring eroze a půdních procesů2018Ing. Luděk Strouhal Ph.D.
Hydrogeologický a hydrologický monitoring širšího okolí NJZ EDU pro rok 20182018Mgr. David Rozman
Hydrologické a hydrogeologické poměry povrchových a podzemních vod v zájmovém území vnější Prahy2018RNDr. Josef V. Datel Ph.D.
Hydrologický model pro projekt Túrow - II. etapa průzkumná2018Ing. Radek Vlnas
Interreg heavy rain risk management2018Ing. Pavel Balvín
Kalibrace hydrometrických vrtulí2018Ing. Adéla Trávníčková
Kvalita vod pilotních území - hodnocení pomocí kvantitativně-jakostního modelu2018Ing. Adam Vizina
Monitoring, spolupráce s ČHMÚ 2018Ing. Adam Beran
Návrh online systému 2018Ing. Adam Vizinahttp://www.suchovkrajine.cz
Ochraná pásma vodních zdrojů2018RNDr. Josef V. Datel Ph.D.http://www.suchovkrajine.cz
Podpora dlouhodobého plánování v oblasti vodního hospodářství na území Krkonošského národního parku s důrazem na řešeníproblematiky vlivu technického zasněžování na pokles průtoků2018Mgr. Pavel Treml
Podpora výkonu státní správy v oblasti voda2018Ing. Adam Vizinahttp://www.suchovkrajine.cz
Podpora činností v procesu plánování v oblasti vod2018RNDr. Hana Prchalová
Posouz.možnosti zlepš. kval.vody u kont.nutrienty a farmaky2018Doc.RNDr. Zbyněk Hrkal CSc.
Posouzení dopadu aplikace vody z VN Mohelno pro skrápění povrchu terénu během výstavby NJZ EDU2018RNDr. Josef V. Datel Ph.D.
Posouzení jednotlivých opatření modelovými nástroji BILAN 2018Ing. Adam Beran